कार्यकारणी

कार्यकारिणी - २०२०-२१
पूर्वीची कार्यकारिणी
सनअध्यक्षप्रमुख कार्यवाहकखजिनदार
१९५६-१९५७श्री. रघुराम व्ही. शेट्टीकै. टि व्ही. सावंत-
१९५७-१९५८श्री. रघुराम व्ही. शेट्टीकै. टि व्ही. सावंत-
१९५८-१९५९कै. डि. बी. सोनावणेकै. ए. जी. साटम (गुरुजी)-
१९५९-१९६०कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. टि व्ही. सावंत-
१९६०-१९६१कै. डि. बी. सोनावणेकै. ए. जी. साटम (गुरुजी)-
१९६१-१९६२कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. रघुनाथ दळवी-
१९६२-१९६३कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. टि व्ही. सावंत-
१९६३-१९६४कै. डि. बी. सोनावणेकै. सखाराम माने-
१९६४-१९६५कै. एस. आर. बाईंगश्री. पांडुरंग गो.शेलार-
१९६५-१९६६कै. एस. आर. बाईंगकै. मनोहर वि. जगताप-
१९६६-१९६७कै. व्ही. गो.शेलारकै. गोपाळ महिपत चव्हाण-
१९६७-१९६८कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)श्री. मनोहर जाधव-
१९६८-१९६९कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)श्री. वसंत दत्ताराम सावंतश्री. जया शेट्टी
१९६९-१९७०कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. शिवराम राणेश्री. वसंत दत्ताराम सावंत
१९७०-१९७१कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. अशोक नारकर
१९७१-१९७२कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. अशोक नारकर
१९७२-१९७३कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. रमेश मोरेकै. गजानन श्रीधर गावडे
१९७३-१९७४कै. ए. जी. साटम (गुरुजी)कै. रमेश मोरेश्री. एफ.एस. पोरवाल
१९७४-१९७५कै. टि व्ही. सावंतश्री. चंद्रकांत भि. चव्हाणकै. नामदेव जयराम मोरे
१९७५-१९७६कै. टि व्ही. सावंतश्री. मनोहर वि. जाधवकै. नामदेव जयराम मोरे
१९७६-१९७७कै. विठ्ठल राऊतकै. टि व्ही. सावंतश्री. चंद्रकांत कडव
१९७७-१९७८कै. विठ्ठल राऊतकै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. चंद्रकांत कडव
१९७८-१९७९श्री. भाऊसाहेब आंग्रेकै. गजानन श्रीधर गावडेकै. विठ्ठल राऊत
१९७९-१९८०कै. बाळाराम वि. घाडगेश्री. वसंत दत्ताराम सावंतश्री. पांडुरंग (नाना) भोगले
१९८०-१९८१श्री. भाऊसाहेब आंग्रेकै. गजानन श्रीधर गावडेकै. नामदेव जयराम मोरे
१९८१-१९८२श्री. पांडुरंग (नाना) भोगलेश्री. चिंतामण बाबुराव सावंतश्री. प्रभाकर सावंत
१९८२-१९८३श्री. भाऊसाहेब आंग्रेकै. मनोहर वि. जगतापश्री. चंद्रकांत कडव
१९८३-१९८४कै. टि व्ही. सावंतश्री. चिंतामण बाबुराव सावंतश्री. राजाराम साळुंखे
१९८४-१९८५कै. नामदेव जयराम मोरेकै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. राजाराम साळुंखे
१९८५-१९८६कै. नामदेव जयराम मोरेकै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. शशिकांत कृष्णा शिर्के
१९८६-१९८७श्री. पांडुरंग (नाना) भोगलेश्री. संदिप धोंडू चव्हाणश्री. रमेश राऊत
१९८७-१९८८श्री. शशिकांत कृष्णा शिर्केकै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. चिंतामण सावंत
१९८८-१९८९श्री. शिवाजी भोसलेश्री. प्रकाश राघो राणेश्री. चिंतामण सावंत
१९८९-१९९०कै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. वसंत दत्ताराम सावंतश्री. दत्ताजी सुर्वे
१९९०-१९९१कै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. किशोर जाधव
१९९१-१९९२कै. गजानन श्रीधर गावडेश्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. किशोर जाधव
१९९२-१९९३श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. भाऊराव विठ्ठल पाटीलश्री. अमरदिप देऊ गोसावी
१९९३-१९९४श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री श्रीनिवास पंढरीनाथ सावंतश्री. गणपत डिके
१९९४-१९९५श्री. जया अंतय्या शेट्टीकै.संतोष दत्ताराम चिलेश्री. राजन पार्टे
१९९५-१९९६श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. अनिल दत्ताराम जाधवश्री. राजन पार्टे
१९९६-१९९७श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. प्रकाश राघो राणेश्री. नितिन जनार्दन केरकर
१९९७-१९९८श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. संतोष नारायण पाटीलश्री. राजन पार्टे
१९९८-१९९९श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. राजाराम गेणू पार्टेश्री. नितिन जनार्दन केरकर
१९९९-२०००श्री. रविंद्र शांताराम चव्हाणश्री. अमरदिप देऊ गोसावीश्री. संतोष नारायण पाटील
२०००-२००१श्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. संतोष नारायण पाटील
२००१-२००२श्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. श्रीकांत सनगरे
२००२-२००३श्री. राजाराम गेणू पार्टेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. श्रीकांत सनगरे
२००३-२००४श्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. अमन चंद्रकांत दळवी
२००४-२००५श्री. रविंद्र रघुनाथ बनेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. अमन चंद्रकांत दळवी
२००५-२००६श्री. प्रकाश राघो राणेश्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. अमन चंद्रकांत दळवी
२००६-२००७श्री. राजन पार्टेश्री. शेखर साळवीश्री. अमन चंद्रकांत दळवी
२००७-२००८श्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. अनिल दत्ताराम जाधवश्री. आशिष कामतेकर
२००८-२००९श्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. रविंद्र मुंबरकरश्री. आशिष कामतेकर
२००९-२०१०श्री. राजन पार्टेश्री. अमन चंद्रकांत दळवीश्री. सुनिल सावंत
२०१०-२०११श्री. विजय अरुण लिपारेश्री. अमन चंद्रकांत दळवीश्री. मितेश सुरेश राऊत
२०११-२०१२श्री. अमरदिप देऊ गोसावीश्री. अमन चंद्रकांत दळवीश्री. सुनिल सावंत
२०१२-२०१३श्री. नितिन जनार्दन केरकरश्री. शेखर साळवीश्री. मितेश सुरेश राऊत
२०१३-२०१४श्री. प्रल्हाद शिवराम तेलंगेश्री. संदीप चंद्रकांत सावंतश्री. अमित राजाराम पार्टे